Dnes je

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania občanov do zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/ 1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Do zariadenia pre seniorov možno prijať občana – fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a požiadajte o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.

Tlačivá:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

nájdete na webovej stránke obce, mesta alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na mestskom alebo obecnom úrade.

Do domova sociálnych služieb možno prijať občana – fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa vyššie citovanej prílohy.

Do špecializovaného zariadenia možno prijať občana - fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.


Ak máte záujem umiestniť seba alebo Vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 448/ 2008 o sociálnych službách.

Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami podáva fyzická osoba na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydá Úrad Prešovského samosprávneho kraja posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné vyzdvihnúť si na odbore sociálnom vyššieho územného celku,  na webovej stránke www.vucpo.sk alebo na webovej stránke nášho zariadenia.

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Po obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.  Túto žiadosť spolu s prílohami žiadateľ podáva na odbor sociálny ÚPSK alebo priamo zariadeniu sociálnych služieb (DSS a ŠZ).

Ak v našom zariadení požiadate o uzatvorenie zmluvy a momentálne nebudeme mať voľné miesto, sociálny pracovník Vašu žiadosť zaeviduje a s Vašim súhlasom Vás zaradí do poradovníka čakateľov. Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Úhrada za služby


Poskytovateľ sociálnych služieb určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálne služby podľa Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 72/ 2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytované sociálne služby podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi zostať mesačne 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie plnej výšky úhrady prechádza táto povinnosť na rodičov a deti. Ak prijímateľ nemá žiadnych príbuzných ani majetok, z ktorého by mohol doplácať k stanovenej úhrade za sociálne služby, tento rozdiel sa vedie ako pohľadávka, ktorá sa po úmrtí prijímateľa nahlási do dedičského konania.

Úhrada za poskytované sociálne služby zahŕňa tieto položky:

  • odborné činnosti
  • obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)
  • ďalšie činnosti (používanie vlastného elektrospotrebiča a pod.)

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v ZPS a DSS s ŠZ sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30- násobok dennej sadzby úhrady za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania občanov do zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby je dané zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Do zariadenia pre seniorov možno prijať občana – fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska a požiadajte o posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
Tlačivá:
1.    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2.    Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
nájdete na webovej stránke obce, mesta alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na mestskom alebo obecnom úrade.

Do domova sociálnych služieb možno prijať občana – fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa vyššie citovanej prílohy.
Ak máte záujem umiestniť seba alebo Vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.
Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami podáva fyzická osoba na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydá Úrad Prešovského samosprávneho kraja posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné vyzdvihnúť si na odbore sociálnom vyššieho územného celku,  na webovej stránke www.vucpo.sk alebo na webovej stránke nášho zariadenia.

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Po obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.  Túto žiadosť spolu s prílohami žiadateľ podáva na odbor sociálny ÚPSK alebo priamo zariadeniu sociálnych služieb (ZpS a DSS).

Ak v našom zariadení požiadate o uzatvorenie zmluvy a momentálne nebudeme mať voľné miesto, sociálny pracovník Vašu žiadosť zaeviduje a s Vašim súhlasom Vás zaradí do poradovníka čakateľov. Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete na poradí, včas Vás upovedomíme o možnosti uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019