Dnes je

Organizačná jednotka - Útulok

Útulok Zariadenia sociálnych služieb AKTIG v Humennom je na základe zriaďovacej listiny od 1. júla 2016 miestom poskytovania sociálnych služieb na ulici Kukučínova 1, Humenné. Na základe rozhodnutia Úradu Prešovského samosprávneho kraja, odboru sociálnych vecí č. 2002/ 00170 zo dňa 01. 07. 2002 bola zariadeniu stanovená kapacita 20 miest.

V Útulku sa poskytujú sociálne služby v súlade s § 26 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

V Útulku sa

a) poskytuje

  • ubytovanie na určitý čas
  • sociálne poradenstvo
  • nevyhnutné ošatenie a obuv

b) utvárajú podmienky na

  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • prípravu stravy
  • pranie a údržbu bielizne a šatstva
  • záujmovú činnosť
 

Ubytovanie

V Útulku sa poskytuje pre plnoletú fyzickú osobu prístrešie na prechodne určitý čas. Podmienkou pre poskytovanie tejto formy sociálnej služby je, aby to bola fyzická osoba:

  • bez prístrešia
  • v hmotnej núdzi
  • ktorej bola zrušená ústavná alebo ochranná výchova
  • ktorá bola prepustená z výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby
  • na ktorej je páchané násilie osobou s ktorou žije v spoločnej domácnosti

Základné vybavenie izieb tvorí lôžko, jednodielna skriňa, posteľná bielizeň, stôl, stolička. V útulku sú k dispozícii 3 sociálne zariadenia.

 

Sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo fyzickej osobe poskytuje odborný pracovník, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu.

 

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné ošatenie a obuv s považuje aj použité ošatenie a obuv.

Ďalšie činnosti

Zariadenie má vytvorené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny potrebnej na zachovanie ľudskej dôstojnosti, má vytvorené podmienky na prípravu stravy, pranie a údržbu bielizne a šatstva.

Podmienky prijatia

Prijatiu do Útulku predchádza žiadosť občana, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

  • potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
  • potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii nezamestnaného
  • potvrdenie MsÚ o podaní žiadosti o pridelenie bytu
  • posudok sociálneho kurátora z ÚPSVaR
  • potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov

Ak je v Útulku voľné miesto, žiadateľ sa umiestni ihneď, inak musí čakať na uvoľnenie miesta. Pobyt v útulku je poskytovaný na dobu 6 mesiacov, občan po skončení tejto doby môže požiadať o jej predĺženie.

Pri prijatí do Útulku sa prijímateľovi vydá zmluva o poskytovaní sociálnej služby v útulku v zmysle zákona č. 488/ 2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019