Dnes je

Ďalšie činnosti

uzatváranie podmienok na:

  • prípravu stravy, výdaj stravy
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny - zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti
  • úschovu cenných vecí

 

V zmysle zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 28/ 2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 má ZSS AKTIG vlastný predpis o úschove cenných vecí a operatívnej evidencii osobných účtov prijímateľov sociálnej služby. ZSS AKTIG prevezme do úschovy cenné veci a vkladné knižky prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe do ZSS AKTIG alebo počas pobytu v ňom na základe zmluvy o úschove cenných vecí. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme ZSS AKTIG na žiadosť zákonného zástupcu. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže ZSS AKTIG prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty. O tejto skutočnosti ZSS AKTIG čo najskôr upovedomí zákonného zástupcu prijímateľa. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. ZSS AKTIG vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy. V operatívnej evidencii sa vedú záznamy o osobných účtoch obyvateľov, vkladných knižkách a cenných veciach prijímateľov.

poskytovanie:

  • osobného vybavenia
  • prepravy
  • zabezpečenia záujmovej činnosti

 

Našim zámerom je zabezpečovanie rôznych aktivít pre prijímateľov. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť venovať sa podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky. Na základe týždenných plánov sa môžu zapájať do činnosti v rôznych oblastiach, či už v rámci ergoterapie (ručné práce, práca s papierom, nožnicami, so sadrou, tkanie kobercov...), biblioterapie, muzikoterapie, tréningu pamäte a pod.
K dispozícii majú spoločenskú miestnosť s počítačom, televízorom a bohatou knižnicou, kde si môžu vybrať obľúbený žáner na čítanie. Taktiež tu nájdu množstvo spoločenských hier. Prijímatelia sa môžu realizovať podľa svojho záujmu a chuti v rámci záhradky v exteriéry zariadenia alebo môžu pomáhať pri každodennom kolobehu v zariadení.
Pre potreby duchovného života majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii kaplnku sv. Terezky, kde sa slúžia nedeľné sväté omše, ale aj sväté omše na prikázané sviatky či slávnosti.
Pre prijímateľov sa celoročne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia v spolupráci s inými zariadeniami, školami a dobrovoľníkmi.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019