Dnes je

Odborné činnosti

Základné sociálne poradenstvo – posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – odborná činnosť, ktorá sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení – ZSS AKTIG neposkytuje ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby. Pravidelná návštevná služba praktického lekára v zariadení je stanovená na 2x do mesiaca, v prípade potreby je prizvaný na návštevu i mimo stanovený termín. Lieky predpisuje prijímateľom sociálnej služby lekár na recepty, ich donášku pre čiastočne a úplne imobilných, dávkovanie pre tých, ktorí nie sú schopní sebakontroly zabezpečuje vedúca opatrovateľského úseku.

Pracovná terapia –  v zmysle zákona č. 448/ 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Prijímateľ sociálnej služby v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti. Pracovná terapia sa vykonáva na základe týždenných plánov činností s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja ich pracovných a osobných zručností a je vykonávaná pod vedením ergoterapeuta.

V zariadení sa vykonávajú tieto činnosti:  muzikoterapia, biblioterapia, tréning pamäti, práca s rôznymi druhmi materiálov pri zhotovovaní dekoračných výrobkov, tkanie kobercov a pod. Okrem ručných prác sa prijímatelia zapájajú aj do úpravy okolia zariadenia a do prác spojených s údržbou domácnosti.

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

 

Báseň života

O šťastí rozprávky možno rozprávať len —
a rozprávky klamú.
Tak nečakane vyrástli sme z detstva…

O láske sny sniť možno iba —
a snívať je škoda.
Večne možno sniť, načas sa neoddá.

Kladivo vziať do ruky alebo pero —
do času vtesať ním básne —
aby budúcnosti ostal kus dnešného života.

Každý život je báseň —
niektorý óda, niektorý balada, žalm;
moja báseň: ticha elégia…

Do podvečera žitia napíšem ju —
z básne spravím knihu,
na obálku nakreslím si dušu v ostatnom okamihu .

(Anton Prídavok)

Zriaďovateľom je

plagat 2019